STUDENT WORK ผลงานนักเรียน
 กดดูผลงานของนักเรียนแต่ละห้องโดยการกดที่แถบด้านล่าง
 
Tabbed Content
สร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft power point 2010
หมายเหตุ : 1)  คือ ชมผลงานได้แล้ว 
                 2)  คือ ผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการ 
เลขที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่องานนำเสนอที่จัดทำ ดูผลงาน
1 เด็กชายณัฏฐวัฒน์ ไพรวิจารณ์ dtac
2 เด็กชายสกรรจ์พัส มาลา Ipad
3 เด็กชายพฤทธิ์ นิลวิเศษ คอมพิวเตอร์สุดเจ๋ง
4 เด็กชายณัฐธัญพงศ์ ดุลยประพันธ์ Iphone
5 เด็กชายณภัทร ขจรโกวิทย์ Ipad
6 เด็กชายณัชภัค จิรปัญจวัฒน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 เด็กชายณฐวรรษ กษมามงคล เทคโนโลยีสารสนเทศ
8 เด็กชายพลภูมิ รุมผักแว่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
9 เด็กชายจิมมี่ อิเคลาร์ Note 2
10 เด็กชายเตชทัต โฆษวิฑิตกุล Iphone
11 เด็กชายธนวินท์ อุดมผล Tablet
12 เด็กชายวรพล จงเจริญใจ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
13 เด็กชายพนรัตน์ เชื้อกล้า คอมพิวเตอร์
14 เด็กหญิงฑิตฐิตา คำรณฤทธิ์ Ipad
15 เด็กหญิงอภิชญา จตุรวงค์ Iphone
16 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เงินโพธิ์ Samsung
17 เด็กหญิงนุศรา พานิชกุล Software
18 เด็กหญิงปาณิสรา ทองไพโรจน์ Software
19 เด็กหญิงชญาดา วิชชาพิณ Samsung
20 เด็กหญิงสวิตตา ทรงจะโปะ คอมพิวเตอร์
21 เด็กหญิงพรสวรรค์ พีระนวโชติ Windows
สร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft power point 2010
หมายเหตุ : 1)  คือ ชมผลงานได้แล้ว 
                 2)  คือ ผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการ 
เลขที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่องานนำเสนอที่จัดทำ ดูผลงาน
1 เด็กชายชาญ เกียรติอำนวย Ipad mini
2 เด็กชายธนภัทร แนบฉิมพลี Ipad
3 เด็กชายภีมปพัชญ์ ขำคมเขตร์ คอมพิวเตอร์
4 เด็กชายณภัทร โหตกษาปน์กุล อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
5 เด็กชายมาสุข ดีพลงาม อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
6 เด็กชายพิชญากรณ์ ดอกพุดซา หุ่นยนต์
7 เด็กชายพรพิพัฒน์ แหขุนทด เกมส์คอมพิวเตอร์
8 เด็กชายพชร วงษ์มา เกมส์
9 เด็กชายทวิช ศรีโพธิ์วัง Robot
10 เด็กชายภัคกร แย้มยิ่งยง 3g
11 เด็กหญิงธนัชพร สมิตินทุ Tablet
12 เด็กหญิงพรีมณภัส ถือสัตย์ Mp3
13 เด็กหญิงชัชชญา ลิ้มพงษา Apple
14 เด็กหญิงรดา กิตติมั่นคง Apple
15 เด็กหญิงพิชญ์ตะวัน จันทรัตน์ Facebook
16 เด็กหญิงธวัลรัตน์ วุฒิจินดาโรจน์ Facebook
17 เด็กหญิงณัฏฐณิชา พูลเฉลิม Line
18 เด็กหญิงจารุพร การงาน Line
19 เด็กหญิงมนัสนันท์ อินแสง กล้องดิจิตอล
20 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา พุ่มจัตุรัส กล้องดิจิตอล
21 เด็กหญิงภัทรสุดา สถิตย์ธรรม Samsung
22 เด็กหญิงธณัฐพร หัสวาที Ipad mini
23 เด็กหญิงกานต์ธิดา ยี่นาง LG Cookie
24 เด็กหญิงชนิสรา สมัยกลาง LG Cookie
สร้างเกมส์เขาวงกตด้วยโปรแกรม Microsoft power point 2010
หมายเหตุ : 1)  คือ ชมผลงานได้แล้ว 
                 2)  คือ ผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการ 
เลขที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงานที่จัดทำ ดูผลงาน
1 เด็กชายบูรณา เจริญวัฒน์ เกมส์เขาวงกต
2 เด็กชายจิรายุ จงเจริญใจ เกมส์เขาวงกต
3 เด็กชายภิญญา ถิระธรรมกิจ เกมส์เขาวงกต
4 เด็กชายจิรเดช สุนทราศรี เกมส์เขาวงกต
5 เด็กชายสกรรจ์วัฏ มาลา เกมส์เขาวงกต
6 เด็กชายพรรวินท์ ทานอก เกมส์เขาวงกต
7 เด็กชายณัฐพล จันทร์สุดา เกมส์เขาวงกต
8 เด็กชายรพี วิชชาพิณ เกมส์เขาวงกต
9 เด็กชายวุฒิปอง รัตกุล เกมส์เขาวงกต
10 เด็กชายศุภกร ครบนพรัตน์ เกมส์เขาวงกต
11 เด็กหญิงณีรนุช พันธุมาศ เกมส์เขาวงกต
12 เด็กหญิงออมทอง เจริญรัตน์ เกมส์เขาวงกต
13 เด็กหญิงสุคันธรส ฤกษ์สกุลพัฒน์ เกมส์เขาวงกต
14 เด็กหญิงกัณฐิกา กล่อมจอหอ เกมส์เขาวงกต
15 เด็กหญิงธนพร ทราบรัมย์ เกมส์เขาวงกต
16 เด็กหญิงณัฐชนันท์ อ่อนสันเทียะ เกมส์เขาวงกต
17 เด็กหญิงณัฏฐญา กษมามงคล เกมส์เขาวงกต
18 เด็กหญิงเบญญาภา บาตรโพธิ์ เกมส์เขาวงกต
19 เด็กหญิงจิรัชยา พรหมจักร เกมส์เขาวงกต
20 เด็กหญิงพัชรินทร์ ชาญปราณีต เกมส์เขาวงกต
สร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Microsoft power point 2010
หมายเหตุ : 1)  คือ ชมผลงานได้แล้ว 
                 2)  คือ ผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการ 
เลขที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อ E-book ที่จัดทำ ดูผลงาน
1 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ คำรณฤทธิ์ โคนัน
2 เด็กชายปฐมพร มุ่งแซกกลาง TITAN
3 เด็กชายอนันท์ทวีป ศิริชัยวงศ์สกุล Fus ro dah
4 เด็กชายปณิธาน อินทรพาณิชย์ Iphone
5 เด็กชายชินพัฒน์ นพคุณวิวัฒน์ ภูเขาไฟ
6 เด็กชายพุฒิพงษ์ สุริยันต์ Windows 8
7 เด็กชายรังสี ปัญญา เศรษฐกิจพอเพียง
8 เด็กหญิงวรนิษฐาพร ธิติธนานันท์ แมวไทย
9 เด็กหญิงปัณฑารีย์ ปรอยกระโทก สัตว์เลี้ยง
10 เด็กหญิงอิงค์ธิฌาศ์ พันธุรักษ์ ช้าง
11 เด็กหญิงศุภิสรา ภูกาสอน My world
12 เด็กหญิงกัญญาณัฐ รังษี พันธุ์สุนัข
13 เด็กหญิงกวินนาฏ ไสยเรือง เค้ก
14 เด็กหญิงธารารัตน์ ปรัชญาพันธ์ ตุ๊กตาไทย
15 เด็กหญิงวรรณิศา ภักดีศิริ เทคโนโลยีสารสนเทศ
16 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ อินทรช้าง สุนัข
17 เด็กหญิงสิลิลักษณ์ ขนมไทย
สร้างเว็บไซด์ด้วยโปรแกรม Webpage maker
หมายเหตุ : 1)  คือ ชมผลงานได้แล้ว 
                 2)  คือ ผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการ 
เลขที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเว็บไซด์ที่จัดทำ ดูผลงาน
1 เด็กชายธีระภัทร ปรีดาศักดิ์ Minion
2 เด็กชายปุณณ์ ศรีโชติ Reborn
3 เด็กชายวาริท ธัญญวัฒน์ Natsume
4 เด็กชายพสิษฐ์ สนุกแสน Pokemon
5 เด็กชายมลฑล ปานมาก IRON MAN
6 เด็กชายธนกฤต สมจิตต์ อาเซียน
7 เด็กชายชยุต จิรประภาธิป Attack on titan
8 เด็กชายติณณ์ทาน เสนาคลัง Avenged sevenfold
9 เด็กชายณัฐพล วิศิษฏ์วิทยากร Beelzebub
10 เด็กชายปิยวัฒน์ วรสุนทร Haruhi
11 เด็กชายอภิวิชญ์ คำรณฤทธิ์ keroro
12 เด็กหญิงสุพิชญา พรมแก้ว SNSD คิม แท-ย็อน
13 เด็กหญิงเปรมยุดา เจนเกรียงไกร ดอกมะลิ
14 เด็กหญิงอินทิยาภัสร์ สุขวรเวทย์ SNSD ซอฮยอน
15 เด็กหญิงณัฏฐณิชา รัฐชัยสิทธิ์ SNSD ยุนอา
16 เด็กหญิงณัชชา ผจญอริพ่าย SNSD คิม ฮโยยอน
17 เด็กหญิงภรณ์พรรณสิริ ติยวัฒน์ ช็อกโกแลต
18 เด็กหญิงสิริพริมา ถือสัตย์ SNSD ทิฟฟานี
19 เด็กหญิงพรรณธร สมัยกลาง ผีเสื้อสมิงเชียงดาว
สร้างเว็บไซด์ด้วยโปรแกรม Webpage maker
หมายเหตุ : 1)  คือ ชมผลงานได้แล้ว 
                 2)  คือ ผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการ 
เลขที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเว็บไซด์ที่จัดทำ ดูผลงาน
1 เด็กชายณภัทร ไกรวิศิษฏ์กุล โคนัน
2 เด็กชายปุญญาสิทธิ์ เลาหะนาคีวงศ์ ซุนโกคู
3 เด็กชายธฤต เลาหศิรินาถ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
4 เด็กชายธีธัช พรมสิทธิ์ อุลตราแมน
5 เด็กชายพงศธร ด้วงวังหิน เซอร์ไอแซก นิวตัน
6 เด็กชายทรรศนะศิลป์ จับโจร สงครามโลกครั้งที่ 2
7 เด็กชายกฤตกมล ด่านศักดิ์ชัย ไททานิก
8 เด็กหญิงทิพย์อาภา วัฒนา Facebook
9 เด็กหญิงวรรณกร โปร่งสันเทียะ รถทัวสายใต้
10 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ศิริเกรียงไกร The Elephant
11 เด็กหญิงฐิติชญา ศรีสถลมารค เทพเจ้าในเทวสภาโอลิมปัส
12 เด็กหญิงปาลิตา ธนัทโรจนกุล ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่
13 เด็กหญิงพิชญา ชาญทิพยเนตร พรีม-รณิดา เตชสิทธิ์
14 เด็กหญิงฐิติกานต์ แนบฉิมพลี ขนมไทย
15 เด็กหญิงธณัฐศร หัสวาที อาหารคาว
16 เด็กหญิงญาณิศา ตีรถะ -
17 เด็กหญิงชมพูนุท สุทธิประภา คอร์ดกีตาร์
18 เด็กหญิงธิตินันท์ ลือพงศ์พัฒนะ คอร์ดอูเคเลเล่
 
แสดงความคิดเห็น


HOT NEWS ข่าวประชาสัมพันธ์
แข่งศิลปหัตถกรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมแข่งศิลปหัตถกรรม ณ โรงเรีย...
ลงข่าว 23 ม.ค. 2557, 12:44 น. 
JOURNAL บทความคอมพิวเตอร์
ไว้อาลัย Winamp ปิดตำนานโปรแกรมฟังเพลงยุคบุกเบิก
โปรแกรมชื่อดัง Winamp ได้ประกาศยุติการพัฒนาแล้ว โดยทาง Winam...
สุดแนว นวัตกรรมแห่งปี "กระดาษห่อของขวัญ" นำมาปลูกผักสดๆได้
ทุกปีๆ กระดาษห่อของขวัญจะถูกฉีกออกจากกล่องของขวัญ และถูกทิ้ง...
E-Book ไม่น่ารุ่ง? ผลวิจัยชี้ วัยรุ่นยังชอบอ่านหนังสือเป็นเล่มมากกว่า
บริษัทวิจัยทางการตลาดของอังกฤษ Voxburner ได้เปิดเผยข้อมูลผลส...
วิธีการลบประวัติการ Search ใน Facebook
คุณคงเคย Search ค้นหาเพื่อนๆ เพื่อนเก่า เพื่อนใหม่ แฟน กิ๊ก ...
Wireless กับ Wi-Fi คืออะไร
บางท่านอาจเรียก Wi-Fi ( อ่านว่า วาย-ฟาย ) แต่เพื่อนเรียก Wir...
#
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่อยู่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367

© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome E-Mail satit_nrru@hotmail.co.th 
DEVELOPER BY KRUCOMPUTER SATIT NRRU